Bestemmingsplan zonnepanelen bij woning Datum March 26, 2021

Inwoners in het buitengebied die zonnepanelen willen maar daar geen geschikt dak voor hebben, kunnen straks makkelijker zonnepanelen elders op hun perceel plaatsen. Nu moet het bestemmingsplan worden aangepast en dat is duur voor de aanvrager.

Wethouder Liesbeth Grijsen: “We willen het opwekken van duurzame energie bevorderen en inwoners niet onnodig op kosten jagen. Als je aantoont dat zonnepanelen op je dak niet mogelijk zijn maar je wel elders een goede plek hebt, kan straks worden volstaan met een eenvoudige procedure.”

Paraplubestemming
In de geldende bestemmingsplannen komt een afwijkingsbevoegdheid die het mogelijk maakt om relatief snel en goedkoop maar met de nodige waarborgen, kleinschalige particuliere initiatieven voor zonnepanelen mogelijk te maken.

Waarborgen
Er is een reeks waarborgen opgenomen:

De zonnepanelen zijn gesitueerd op de grond bij een woning of (agrarische) bedrijfswoning, met uitzondering van recreatiewoningen.

-Aangetoond moet worden dat het aanbrengen van zonnepanelen op het dak en binnen het bouwvlak uit financieel, bouwkundig, landschappelijk of stedenbouwkundig oogpunt redelijkerwijs niet tot de mogelijkheden behoort.

De aard en de schaal van de zonnepanelen staan aantoonbaar in relatie tot de energiebehoefte van de bewoners van de woning waarbij zij horen.

De aard en de schaal van de zonnepanelen staan in relatie tot de omgeving. 

De zonnepanelen worden landschappelijk ingepast. De landschappelijke inpassing is vastgelegd in een inrichtingsplan.

De bestaande natuurwaarden, cultuurhistorische waarde en landschapswaarden mogen niet onevenredig worden aangetast.

Het woongenot op en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden worden niet onevenredig aangetast.

De initiatiefnemer heeft voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning aangetoond dat procesparticipatie van de omgeving heeft plaatsgevonden.

Ter inzage
Het bestemmingsplan 'Parapluherziening particuliere zonnepanelen Buitengebied' ligt van 1 april tot 12 mei ter inzage.

Bron: deventer.nl
Foto: Pexels